ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επικοινωνία
  • CONSULTING SERVICES

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέσα σε ένα ευμετάβλητο και σύνθετο οικονομικό περιβάλλον, η εταιρία ΜΠΡΟΥΜΧΙΛ διαθέτει την εμπειρία να βοηθήσει ουσιαστικά τις σύγχρονες επιχειρήσεις στην διαδικασία λήψης άμεσων στρατηγικών αποφάσεων καθώς και στην υλοποίηση τους. Το συμβουλευτικό τμήμα της ΜΠΡΟΥΜΧΙΛ έχοντας εργαστεί από κοινού με επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και αντικειμένου, είναι έτοιμο να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη ώστε να ευθυγραμμίζονται με το όραμα των ανθρώπων της και τις προκλήσεις της εποχής.

  • CONSULTING SERVICES

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ΜΠΡΟΥΜΧΙΛ διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρει υψηλού επιπέδου οικονομοτεχνική ανάλυση η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για μια επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους και αντικειμένου. Η οικονομοτεχνική ανάλυση είναι η διαδικασία αξιολόγησης εταιριών, οργανισμών και εν γένει χρηματοοικονομικών οντοτήτων, προκειμένου να εκτιμηθεί η πορεία και η απόδοση τους, τόσο μικροοικονομικά όσο και μακροοικονομικά.

  • CONSULTING SERVICES

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια όπου το
φορολογικό καθεστώς αλλάζει συνεχώς με νέους νόμους και διατάξεις,
αναδεικνύεται σε ισχυρό επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Το φοροτεχνικό τμήμα
της ΜΠΡΟΥΜΧΙΛ παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.